Sākums.

Melburnas Latviešu Biedrības Daugavas skola Jūs sveicina!

Mūsu skolas galvenais mērķis ir iepazīstināt bērnus ar mūsu tēvzemi, Latviju. To darām caur latviešu valodas mācībām, kā arī tādiem papildus priekšmetiem kā dziedāšanu, dejošanu, folkloras un vēstures nodarbībām, ticības mācību, un arī citiem priekšmetiem latviešu valodā. Pie mums bērni apgūst latviešu runas un rakstu valodu formālā un neformālā veidā. Ceram, ka tā mūsu skolēnos radīsies saprašana, cieņa un mīlestība pret savas ģimenes vēsturi un savu senču zemi. Ceram arī, ka bērni tā gūs visus labumus ko dod divvalodība un, ka izaugs daudzpusīgāki un vērtīgāki savas sabiedrības locekļi.

Skola atrodas Elvudas priekšpilsētā, Melburnā un rūpējas par bērniem no sagatavošanas līdz astotajai klasei. Skola uztur ciešas saistības ar Melburnas latviešu vidusskolu, abas skolas dalās telpu lietošanā.

Audzēkņiem vienmēr ir atšķīrušies valodas spēju līmeņi. Pēdējos gados atšķirība valodas zināšanās ir palielinājusies lielākoties tāpēc, ka latviešu valoda daudzāsģimenēs vairs nav galvenā valoda.

Šo tendenci mazina ģimenes, kas nesen iebraukušas no Latvijas, jo šinīs ģimenēs latviešu valoda vēl ir galvenā valoda. Skola apzinās, ka skolas nodarbības un programma jāpielāgo šai pieaugošajai valodas līmeņa atšķirībai.

Daugavas skola ir Melburnas Latviešu Biedrības nozare, Viktorijas etnisko skolu apvienības biedrs (Community Schools Victoria) un Viktorijas Izglitības nodaļas apstiprināta valodas skola. Līdz ar to saņemam valsts financiālo atbalstu, un esam atbildīgi uzturēt noteiktu skolas darbības līmeni administrācijas un mācību laukā.

Tuvāka informācija par Daugavas skolu atrodama Vecāku Rokasgrāmatā šeit, un skolas ‘Kontakti’ lapā.