Par mums

Informācija par skolu

Daugavas skola ir latviešu sabiedrības valodas skola bērniem no pirmsskolas līdz 8. klasei. Skola ir Melburnas Latviešu Biedrības (MLB) filiāle.

Skolu 1950. gadā dibināja latviešu bēgļi, kas no Eiropas pēc Otrā Pasaules kara ieradās Melburnā, jo Padomju Savienības ilgstošā okupācija radīja situāciju, ka atgriešanās iespējas nelikās reālas. Skolas nodarbības notiek divās ēkās, kas atrodas viena otrai blakus, ko pārvalda Melburnas Latviešu Nama Kooperatīvs. Latviešu Namu dibināja visa latviešu sabiedrība un skolas ēku nopirka ar līdzekļiem, kas saziedoti pamatskolas un vidusskolas saimju līdzekļu vākšanas akcijās. Skolu vada un tajā darbojas brīvprātīgi darbinieki.

Skola ir vietējās latviešu sabiedrības svarīga sastāvdaļa. Skolas kalendārā iekļauti sarīkojumi, kas ir svarīgi, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu. Visa sabiedrība ir aicināta apmeklēt sarīkojumus. Skolas audzēkņus arī aicina uzstāties citos sabiedrības organizētos pasākumos. Caur šo līdzdalību skola spēlē aktīvu un redzamu lomu vietējā latviešu sabiedrībā. Daugavas skolai ir labas attiecības ar Melburnas latviešu vidusskolu, abas skolas dalās telpu lietošanā. Abas skolas kopīgi rīko gadskārtējos sarīkojumus un liela daļa pamatskolas absolventu turpina skolas gaitas vidusskolā.

Audzēkņiem vienmēr ir atšķīrušies valodas spēju līmeņi. Pēdējos gados atšķirība valodas zināšanās ir palielinājusies lielākoties tāpēc, ka latviešu valoda daudzās ģimenēs vairs nav galvenā valoda.

Šo tendenci mazina ģimenes, kas nesen iebraukušas no Latvijas, jo šinīs ģimenēs latviešu valoda vēl ir galvenā valoda. Skola apzinās, ka skolas nodarbības un programma jāpielāgo šai pieaugošajai valodas līmeņa atšķirībai.

Skolai ir saites ar globālu latviešu skolu tīklu un caur to, pieejami izglītības resursi un profesionālās izaugsmes iespējas, ko latviešu skolu skolotājiem visā pasaulē piedāvā Latvijas valdība un Pasaules brīvo latviešu apvienība.

Lai gan mēs apzināmies, ka svarīgi ir vērst skatu uz nākotni, mēs augstu vērtējam un nevēlamies atmest to, kas Daugavas skolai ir pēdējos 60+ gadus bijis īpašs.

Mērķu deklarācija

Skolas galvenie mērķi ir piedāvāt iespējas bērniem gūt izglītību, tā lai viņi varētu:

 ● attīstīt vai izkopt savas spējas latviski runāt un rakstīt

 ● mācīties par savu latvisko mantojumu, ieskaitot Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un folkoru

 ● apzināties savu latvisko identitāti un piederību globālai latviešu sabiedrībai, kā arī izjust lepnumu un mīlestību pret latviešu valodu un kultūru.

Vērtības

Daugavas skola augsti vērtē:

 ●  mācību vidi, kas ir pozitīva, izaicinoša, aizraujoša, saistoša, mūsdienīga un stimulējoša

 ● mācības, kas tiek sniegtas skolēniem saistošā veidā

 ● gan centību, gan sasniegumus

 ● vidi, kurā skolēns jūtas drošs un ka rūpējas par viņa labklājību

 ● ģimenes piedalīšanos skolas sadzīvē

 ● atklātību, pieņemšanu un iekļautību

 ● ka vecāki skolas darbību uztver nopietni

 ● ciešas saites ar plašāko latviešu sabiedrību.